Glossar

 • Aardgas- velden
  Het aardgas in Duitsland was in 2007 voor 15 % afkomstig van binnenlandse velden. Belangrijkste buitenlandse leverancier was Rusland met een aandeel van 37 procent. De overige hoeveelheden waren afkomstig uit Noorwegen (26 procent) en Nederland (18 procent). De resterende vier procent is afkomstig uit Denemarken, Groot-Brittannië en andere landen.
 • Aardgasgebruik
  Aardgas wordt in Duitsland gebruikt voor de opwekking van warmte in particuliere en bedrijfsgebouwen. In de industrie wordt deze energiebron voornamelijk ingezet voor de opwekking van stroom en proceswarmte. Verder wordt aardgas gebruikt als brandstof voor de aandrijving van voertuigen.
 • Aardgas
  Aardgas is een brandbaar natuurlijk gas dat behoort tot de fossiele energiebronnen Aardgas is een mengsel van koolwaterstoffen waarin methaan overheerst, maar waarin ook ethaan en propaan voorkomen. Het methaangehalte kan meer dan 90 procent bedragen. Afhankelijk van het methaangehalte wordt het gas ingedeeld in twee groepen: L-gas (L voor 'low') heeft een laag en H-gas (H voor 'high') heeft een hoog methaangehalte.
 • Aardgasverbruik
  Het aardgasverbruik in Duitsland daalde in 2008 met één procent tot 930 (2007: 940) mld. kWh. Verdeeld over de deelmarkten daalde het verbruik in de industrie in 2008 met vijf procent. Het aardgasverbruik van de privéhuishoudens en de handels- en dienstverleningsbedrijven (HuK-sector) bleef vanwege de daling in het verbruik van stookgas door energiebesparingsmaatregelen als gevolg van het hoge gasprijsniveau nagenoeg ongewijzigd. Het aardgasverbruik in krachtcentrales steeg met 9 procent, voornamelijk vanwege het intensievere gebruik van installaties voor warmtekrachtkoppeling.
 • APX
  De APX, Amsterdam Power Exchange, met handelsbegin in mei 1999, is een Nederlandse energiebeurs.
 • Aardgasvoorraden
  De zeker winbare gasvoorraden van de wereld worden momenteel geschat op ruim 140.000 mld. kubieke meter = 172,2 mld. t steenkooleenheden (SKE). Op basis van het huidige wereldverbruik van aardgas zou de zeker winbare reserve nog voldoende zijn voor 65 jaar. Als daarbij ook de winbare ressources worden gerekend - dus bronnen die vanuit kostenoverweging nog niet economisch kunnen worden benut - zou de voorraad voldoende zijn voor ca. 170 jaar.
 • Afnamepunt
  Het afnamepunt is het contractueel vastgelegde overgavepunt waar het aardgas of de stroom fysiek uit het distributienet wordt afgenomen. Aangevoerd wordt de energie aan het voedingspunt.
 • Afnemer
  Als afnemer wordt elke persoon aangeduid in wiens opdracht een gebouw of grondstuk op het laagspanningsnetwerk wordt aangesloten, in de regel is dat de eigenaar.
 • Allocatie
  Allocatie staat voor de toewijzing van aardgashoeveelheden van meerdere partijen aan één distributie- en voedingspunt.