• Bearish
  'Bearish' is jargon voor de stemming aan de beurs waarbij dalende koersen worden verwacht. Het betreft hier tendentieel een pessimistische marktstemming. Het begrip is afgeleid van de Engelse term 'bear'. De beer drukt - volgens de voorstelling - met zijn klauw de koers naar beneden. Tegendeel: bullish
 • Balanskring
  De balanskring is de samenvatting van een willekeurig aantal voedings- of distributiepunten in gasverzorgingsnetten. Binnen een balanskring moeten de ter beschikking gestelde en de afgenomen aardgashoeveelheid overeenstemmen. Dat wil zeggen dat aan de distributiepunten even veel gas in de leiding ter beschikking moet staan als de klant afneemt. Omdat in de praktijk echter vaak afwijkingen voorkomen, moeten deze verschillen in hoeveelheid worden opgevangen door onbalansenergie. De verantwoordelijkheid daarvoor berust bij de desbetreffende netbeheerder.
 • Balanskring- verantwoordelijke
  De balanskringverantwoordelijke - een netbeheerder of een derde - heeft tot taak, binnen zijn balanskring voor een evenwicht in de prestatiebalans te zorgen.
 • Bullish
  Als aan de beurs een stijging van de koersen verwacht wordt, wordt de stemming 'bullish' genoemd. Figuurlijk gesproken neemt de stier - de bull - de koers op zijn horens waardoor deze stijgt. Tegendeel: bearish
 • Berekening vervangende waarde
  Onder berekening vervangende waarde wordt de generering van allocatiegegevens voor een ontbrekende of onjuiste meetwaarde door de verantwoordelijke netbeheerder verstaan.
 • Beschikbaarstellings- prijs
  De gasprijs voor privéhuishoudens bestaat uit een beschikbaarstellings- en een arbeidsprijs. De beschikbaarstellingsprijs ofwel het basistarief staat voor de beschikbaarstelling van de verzorgingsinfrastructuur inclusief de teller bij de klant. Via de arbeidsprijs wordt de verbruikte hoeveelheid gemeten en afgerekend.
 • BHKW (WKS = warmtekrachtsysteem)
  Een warmtekrachtsysteem (WKS) is een systeem voor de gelijktijdige opwekking van elektrische energie en warmte. Het systeem wordt bij voorkeur decentraal ingezet op de plaats van het warmteverbruik. Als aandrijving kunnen zowel diesel- als gasmotoren, maar ook gasturbines of brandstofcellen worden gebruikt. In vergelijking met de gebruikelijke combinatie van lokale verwarming en krachtcentrale biedt de benutting van de afvoerwarmte bij de stroomopwekking een hoger rendement. Dit ligt bij de stroomopwekking tussen ca. 25 en 50 %. Door de nabijgelegen inzet van de afvoerwarmte wordt de primair ingezette energie in totaal echter voor meer dan 90 % benut. Warmtekrachtsystemen kunnen in een directe vergelijking tot 40 % primaire energie besparen.
 • Biogas
  Biogas is een mengsel van methaan, waterstof, koolstofdioxide en zwavelwaterstof dat ontstaat bij de zuurstofvrije fermentatie van organisch materiaal, bijv. bioafval, zuiveringsslib, etensresten, gier of energieplanten.